javascript原型继承示例

作者:杨润炜
日期:2016/7/5 14:49

javascript原型继承示例

 1. var A = function () {
 2. this.a = 100;
 3. };
 4. A.prototype.getA = function () {
 5. return this.a;
 6. };
 7. var B = function () {};
 8. // 如果要使B继承A
 9. B.prototype = new A();
 10. // 分别实例化对象
 11. var b1 = new B();
 12. var b2 = new B();
 13. var a1 = new A();
 14. // A,B的子对象间相互不影响
 15. console.log(b1.a); // 100;
 16. b1.a = 200;
 17. console.log(b1.a); // 200;
 18. console.log(b2.a); // 100;
 19. console.log(a1.a); // 100;
 20. // 动态添加A原型对象的方法,仍然可以被继承
 21. A.prototype.setA = function (v) {
 22. this.a = v;
 23. };
 24. b1.setA(3);
 25. console.log(b1.getA()); // 3

感谢您的阅读!
如果看完后有任何疑问,欢迎拍砖。
欢迎转载,转载请注明出处:http://www.yangrunwei.com/a/60.html
邮箱:glowrypauky@gmail.com
QQ: 892413924